Albums

Love You Na Yaar – लव्ह यु ना यार

तुझं हसणं, तुझं रुसणं, तुझं लाजणं मला छळतय ग राणी ।
जशी हूर तू , जणू नूर तू , मशहूर तू, माझ्या स्वप्नाची राणी।